Reklamační řád


I. Základní ustanovení

[1] Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího společnosti Dr. Popov s.r.o., IČ 263 24 881, se sídlem Plzeňská 857, 348 15 Planá, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Sp. zn.: C 13330 (dále jen „Prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem bude postupováno při reklamaci zboží zakoupeného od Prodávajícího.

[2] Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

[3] Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

[4] Definice pojmů obsažených v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, platí pro něj význam, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Jakost při převzetí

[1] Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal má věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a konečně že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

[2] Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí Kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

III. Záruční podmínky

Kontrola zboží při převzetí

[1] Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

[2] Kupující při převzetí od dopravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

[3] Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

[4] Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od dopravce je vyznačit v předávacím protokolu dopravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout. Nesrovnalosti je dále Kupující povinen Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti dnů po převzetí zásilky, a to buďto písemně nebo elektronicky na email Prodávajícího: obchod@drpopov.cz. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Uplatnění reklamace

[1] Zboží je možno reklamovat spolu s odesláním zboží na adrese Prodávajícího:

Dr. Popov s.r.o., Plzeňská 857, 348 15 Planá

[2] Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), dále doklad prokazující zakoupení zboží u Prodávajícího, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

[3] Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal zboží Prodávajícímu bude zadokumentován pořízení fotografické dokumentace a bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

[4] Nedodá-li Kupující reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Výluky

[1] Porušením či odstraněním ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

[2] Prodávající neodpovídá za poškození či znehodnocení zboží vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a. mechanickým poškozením zboží;

b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;

c. neodborným skladováním, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží;

d. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, návodu k použití nebo všeobecnými zásadami;

e. provedením nekvalifikovaného zásahu do zboží;

f. u zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

g. u zboží poškozeného přírodními živly nebo vyšší mocí;

[3] Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Posouzení reklamace

[1] Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady Prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Vyřízení reklamace

[1] Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

[2] Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od reklamace Kupujícím. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Společná ustanovení o vyřízení reklamace

[1] Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

[2] Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího o vyřízené reklamaci buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

[3] Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

[4] Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné vynaložené Kupujícím na reklamaci zboží. K těmto nákladům nenáleží náklady na cestu osobním vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné ne zcela účelně vynaložené náklady Kupujícího. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

[5] Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám Kupujícího není Prodávající povinen přihlédnout. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

[6] Kupující je povinen převzít zboží po vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení Prodávajícím informován.

[7] V případě, že reklamované zboží není od Prodávajícího převzato Kupujícím včas, nejpozději však poslední den lhůty dle předchozího odstavce, vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení skladného za uložení zboží ve výši 350,-Kč bez DPH za každý, byť i jen započatý měsíc prodlení a kus nepřevzatého zboží.

[8] Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, vzniká Prodávajícímu právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Uplyne-li však u nevyzvednutého zboží datum spotřeby či minimální trvanlivosti, Prodávající zboží zlikviduje bez nároku Kupujícího na náhradu takového zboží či jeho kupní ceny.

[9] Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Je-li Kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Zamítnutí reklamace

[1] Prodávající reklamaci zamítne zejména nikoliv však výlučně tehdy, nemá-li věc vady vytčené Kupujícím anebo nastal-li některý případ výluky upravený v odst. [2] oddílu Výluky tohoto Reklamačního řádu.

[2] Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Závěrečná ustanovení

[1] Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena. Tam, kde obecně závazné právní předpisy přiznávají Kupujícímu více práv či silnější ochranu, použijí se obecně závazné právní předpisy.

[2] Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.6.2021.

[3] Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle Prodávajícího nebo v elektronické podobě na webových stránkách Prodávajícího na www.drpopov.cz